Ugrás a tartalomra

Elektronická schránka

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Elektronická schránka orgánu verejnej moci

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe.

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Elektronická schránka obce

Elektronická schránka – najčastejšie otázky a odpovede