Návrh Dodatku č. 2 k VZN 7-2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mostová

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy