NÁVRH VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mostová

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy