Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Választások az önkormányzati régiók testületébe – Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. júna 2022
Kategória

Prílohy